Now on view

Open donderdag tot en met zondag | Open Thursday to Sunday
11:00 – 18:00

Al bijna 16 jaar lang is de foundation een plek waar kunst en natuur elkaar ontmoeten en waar een andere manier geboden wordt om kunst te presenteren en te beleven, ver van de codes van institutionele musea.
Net als de foundation zelf, brengen de collectie en tentoonstellingen een grote verscheidenheid aan werken samen: collages en assemblages, foto-installaties, BioArt, Land art, industrieel erfgoed. De Verbeke Foundation is in een aanhoudend groeiproces, waardoor het er elke dag anders uitziet, zoals een ademend organisme.

For almost 16 years, the foundation has been a place where art and nature meet and where a different way is offered to present and experience art, far from the codes of institutional museums.
Like the foundation itself, the collection and exhibitions bring together a wide variety of works: collages and assemblages, photo installations, BioArt, Land art, industrial heritage. The Verbeke Foundation is in a continuous growth process, which makes it look different every day, like a breathing organism.

ZOMERTENTOONSTELLING | SUMMER EXHIBITION
14.05.2023 – 05.11.23

MUSEUM

Chr. Paul Damsté (NL, 1944)
Jaap Mooy (NL, 1915-1987)
Wouter Stan van der Hallen (BE, 1941-1978)

COLLAGE MUSEUM

GlueHeads (2014-2019)
Arthur Slenk (NL, 1941)
Laslo Antal (HU, 1984)
Jasper Rigole (BE, 1980)
Leon Vranken (BE, 1975)
Lola Daels (BE, 1990)
Sander van Deurzen (NL, 1975) & Georges Robèr (BE, 1893-1969)
Joyce Cordewener (NL, 1956)
Antek (GB, 1961)

NIEUWE PROJECTEN | NEW PROJECTS

Basse Sittgen (NL, 1990)
Startel (NL)
Lafleur & Bogaert (HT, 1981 & BE, 1966)
Laëtitia Delauney & Aurélia Noudelmann (FR)
Koen Deprez (BE, 1961)
Kyoko Scholiers (BE, 1981)
Thomas Bakker (NL, 1969)
Zoro Feigl (NL, 1983)
Xavier Debeerst (BE, 1963)
Jef Faes (BE, 1972)
Inne Feenstra (NL, 2002)
Éric Van Hove (DZ, 1975)
Joost Pauwaert (BE, 1985)
Lode Van Pee (BE, 1967)
Jamal Ageli (DE, 1997)

BOEKEN | BOOKS

Chr. Paul Damsté, Onderweg
Arthur Slenk, Vensters

FABRIEK NOORD

We nodigen u van harte uit voor de opening van twee nieuwe tentoonstellingen bij Fabriek Noord in Antwerpen op vrijdag 1 en zaterdag 2 september.

Adres: Lange Beeldekensstraat 94, 2060 Antwerpen

Vrijdag 1 september 17:00
De tentoonstelling opent – hoe kon het ook anders – op 1 september 2023 met de presentatie van het door AARS bezorgde K.A.K. boek. Uiteraard is K.A.K. kort voor Kennis Als Kunst.

Zaterdag 2 september 14:00
Dennis Van Mol gaat in gesprek met Marianne Kleijwegt over Gust Romijn in Antwerpen.

Tentoonstellingen 01.09.23 – 04.11.23
– Gust Romijn
– Kunst en Onderwijs

De tentoonstelling zijn te bezoeken van 1 september 2023 tot en met 4 november 2023.

Openingsuren
Vrijdag van 13 tot 20 uur, zaterdag van 11 tot 18 uur en op afspraak.

Het oeuvre van graficus, schilder en beeldhouwer Gust Romijn (1922-2010) evolueerde in de jaren vijftig en zestig in razendsnel tempo. Zijn artistieke debuut droeg nog de stempel van CoBrA, maar midden jaren vijftig al ontpopte de Nederlandse kunstenaar zich tot abstract-expressionist en Zero-kunstenaar. In de jaren zestig en zeventig experimenteerde hij achtereenvolgens met Pop Art en Land Art.

De tentoonstelling in Fabriek Noord biedt een inkijk in Romijns experimentele geest, maar benadrukt het kunsthistorische belang van zijn abstract-expressionistische periode en zijn verwantschap met anti-peinture en Zero. 

Met zijn industriële assemblages, gestuele inkttekeningen en ruwe olieverfschilderijen droeg Romijn wezenlijk bij aan dat internationale momentum waarop de schilderkunst een Nulpunt bereikt en tezelfdertijd het fundament legt voor de opkomst van de conceptuele kunst. 

Romijn was vanaf 1958 van dichtbij betrokken bij de Zero-beweging in Nederland. Hij onderhield vriendschappelijke contacten met de excentriek-speelse Italiaanse kunstenaar Piero Manzoni die het werk van Romijn ook in Italië toonde.

Bij wijze van vernissage gaat Dennis Van Mol op zaterdag 2 september om 14 uur in gesprek met Marianne Kleijwegt over leven en werk van Gust Romijn in het algemeen en over zijn band met Antwerpen in het bijzonder.

De tentoonstelling van Gust Romijn is te bezoeken van 1 september 2023 tot en met 4 november 2023.

_______

The oeuvre by graphic artist, painter, and sculptor Gust Romijn (1922-2010) underwent rapid evolution during the 1950s and 1960s. While his artistic debut still bore the influence of CoBrA, by the mid-1950s, the Dutch artist had already emerged as an abstract expressionist and Zero artist. In the 1960s and 1970s, he successively experimented with Pop Art and Land Art.

The exhibition at Fabriek Noord provides insight into Romijn’s experimental spirit, while emphasizing the art historical significance of his abstract expressionist period and his affiliation with anti-peinture and Zero art.

Through his industrial assemblages, gestural ink drawings, and raw oil paintings, Romijn made a substantial contribution to the international momentum at which painting reached a Zero point, simultaneously laying the foundation for the rise of conceptual art.

From 1958 onwards, Romijn was closely involved with the Zero movement in the Netherlands. He maintained friendly connections with the eccentrically playful Italian artist Piero Manzoni, who also showcased Romijn’s work in Italy.

By way of vernissage, Dennis Van Mol will talk to Marianne Kleijwegt on Saturday 2 September at 2 pm about the life and work of Gust Romijn in general and about his relationship with Antwerp in particular.

Zoals het werk van Victoria Parvanova aanduidt kon in een van Barbie, Nike, Dior en Harrods bezeten westers kapitalisme ook de professionalisering, commercialisering en privatisering van het onderwijs niet uitblijven. Zelfs het onderwijs wordt op die manier een merknaam waarbij iconische kunsttheoretici van hun sokkel tuimelen en verworden tot eigentijdse influencers.

Daarom peilt deze tentoonstelling – een samenwerking tussen AARS (kort voor Antwerp Artist Run School) en galerie arrière-garde – afwisselend met ernst en humor naar de (on)mogelijkheid om kunstonderwijs op institutioneel niveau te organiseren.

Want misschien is de kritische afstand tussen kunstenaar en maatschappij wel essentieel voor het maken van betekenisvolle kunst. Vanuit zijn zelfbewuste isolement in Mol omschreef Toon Tersas zichzelf in een van de hier tentoongestelde werkjes als `een eenvoudige volksjongen die tijdens de vakantie school is gegaan`.

In zijn schoonste schooljongenshandschrift parodieerde ook Joseph Willaert herhaaldelijk de moeilijkheid om de kleinburgerlijke voorstellingswereld te weren buiten de schoolmuren. Zo reikt hij in deze tentoonstelling een diploma uit aan een leerling `omdat zij nu eenmaal een engel is`.

Kunst en Onderwijs is een groepstentoonstelling met werk van onder meer Joseph Willaert, Fritz en Jaak Van de Kerckhove, Idris Sevenans, Tomas Beaujean, Toon Tersas, Erich Wichmann, Victoria Parvanova en Filip Francis.

De tentoonstelling opent – hoe kon het ook anders – op 1 september 2023 met de presentatie van het door AARS bezorgde K.A.K. boek. Uiteraard is K.A.K. kort voor Kennis Als Kunst.

__________

As the work of Victoria Parvanova suggests, in one of Barbie, Nike, Dior, and Harrods possessed Western capitalism, the professionalization, commercialization, and privatization of education could not be avoided. In this way, even education itself becomes a kind of brand name, where the founders of artistic thought are degraded to contemporary influencers.

Partly for this reason, this exhibition – a collaboration between AARS (short for Antwerp Artist Run School) and the arrière-garde gallery – alternately explores with seriousness and humor the (im)possibility of organizing art education at an institutional level.

Because perhaps the critical distance between the artist and society is essential for creating meaningful art. From his self-aware isolation in Mol, Toon Tersas described himself as “a simple boy who attended school during the holidays.”

“Art and Education” is a group exhibition featuring works by artists such as Joseph Willaert, Fritz and Jaak Van de Kerckhove, Idris Sevenans, Tomas Beaujean, Toon Tersas, Erich Wichmann, Victoria Parvanova, and Filip Francis.

The exhibition opens – as could be expected – on September 1, 2023, with the presentation of the K.A.K. book provided by AARS. Of course, K.A.K. stands for “Knowledge As Art.”